Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/stparch/public_html/headmid_temp_main.php on line 4389
Newspaper Archive of
Golden Valley News
Beach, North Dakota
March 6, 2014     Golden Valley News
PAGE 8     (8 of 8 available)        PREVIOUS     NEXT      Jumbo Image    Save To Scrapbook    Set Notifiers    PDF    JPG
 
PAGE 8     (8 of 8 available)        PREVIOUS     NEXT      Jumbo Image    Save To Scrapbook    Set Notifiers    PDF    JPG
March 6, 2014
 
Newspaper Archive of Golden Valley News produced by SmallTownPapers, Inc.
Website © 2024. All content copyrighted. Copyright Information
Terms Of Use | Privacy Policy | Request Content Removal | About / FAQ | Get Acrobat Reader
-- _ .,. / / / U +I ,If~II I IV I~J~ / ~ ~\ ~ ~__~_ ~-~-'-..~ ~v ~gAN3~ I IV I IV IIUII~ / M'lb'~EI IrtO~ --140-- ISql'll JI.idUV~I SI OI40d I "noA Jeau aaleap e . ZEE6-9SE (LO/-) Ile ,to mo ' V ,ua !lla]Ul o:i. Asea pug elqeqa 'aldw+s s! . o], uow SVI +sJo !uo le tueq euuoJ . ele pug le- !Ido ueq], s&uf~ ~eMa~ q4[/~ +Aeld~!p Ped! qe3~u+ aH~,esJa^ e sa~n~ee~t pug ~auedo A~aAa ~O3,tUOLU O~ sJosuas ;)!$~no3e ~a~n suo!$nloS leJn~t, n3+~ ~ua~!tla~,ul LuoJ~ Jo;!uoD/ ~otd pue a#e>DoIE] ssa}a~!M aql - -, SlO.~I~IOS IIJnlln3!JIV I + ++ +i+.+ + L+,++++ "+'+~ + .-++ .+ + ++.+p + duimll!aH p! s ,,'s ojjo "L '01 IIAI :slno3 FlO "1 I-8 aql OlU[ loft' s3a, Id l IF z!atll laoddns O1 anuIlUO3 ll+~ a~ pug I] '+- ~IIN :s~oaql aaa~l "(E IePIeA& -oad aql jo aamnj atI1 pug saalam, s 'uiagq SO!lie zno pug salelS poi!Ufl '~ laaA)S~l'd) 9 :saalu!od- -uou ON) aoj auig poog g SgA 11 oql qS!A~ oq~A asoq) ~oJ )uozlalop "E U!al~I go~puv'E uo!o uos!llV "8E-EL '~al aIq!ssod lsaguoals oql Lloddns saaq 'E oIq!vqos ~alef 'E lPo!ad aoquiv -~nb oql pua o1 sluTod ~[ aaq jo 6( -uiauiaattaas asg aoaod a!V lOU!lA[ '17 aaUZaH Ialu qs '8 uguiaUOH ql!A a agqa aql pal lePl AX aIq!paaau! aq,L "A gl Ig.tapaJ SA OIIOJ qqv 'El saaquiv a!pgS : IIA[ 'uioo.ua laOl aql jo 1no gu!uioD luauilaeda(I asuaJa(I aql-a.ms o'4eui "I saua~[ uegalAI "EE-g'P 'slu!od ol Ilnjaaaoj logq u!qsnd u! pal!un 'I gu!s!8 afi'! d 'g UOlln.4 IalUgqD o1I a!aql u!seaaou! slu!od s[ uo!l!IgOO IAI DI amuas ano ",{pros 'g olg.mlAI g!Jos 'E: !uilaql!AX '{qqv s,uueuiqagz uu,{i: ooa t pap!ngs!ui ,(ilgo!galg.qs pug aam 'E ueuipals P!D 'E ~I-mlD aaI,{',~I '# paI a.taAX son,a aql se ,QOlS luaaaj -euaaad s!ql ql!~ pa~,~xaoj aAOtU pug UOSla!N !!leVI '17 aalqaaq gqsealeq -j!p e seAx aalagnb puoaas aq suo!s!Aoad aria aaoug! ol luauilagda(I '1 l laaAlS.mq aallgH 'LI uu uiqa z "EI-g'l asuaJa(I aqlaoJ aIq~ldaoogun s! 1! lgql u'{p[oo-II] I PleAX , aI!g8 :O 'saaaugaan8 UA Olauioq aql aoJ gu! 'laggH ,,aglaaoaS ql!Ax aAeq I Sg lsn.f " ~ 8E EE E1 luaga~[-llOlA[ -.Ioossaa,(eId OA!J ql!A~ aal.mnb ls.qJ 'uopaaaD ,QmaaoaS pu~ piaJaUU!AX 178 EL S1~ SI qoea8 aA!l!laduioo ,QaA ~ SeA~ 1I IeZ!uipv 03 .map .,(.IaA 3! ap ui I,, EE luaga I-11OlAI '#8 qagafl ", gld uotga.t u! paleaJ ,,'uo!l~u aa!lua aql o3 lnq 'elo:~(I "guuoos sJa. eid gI ql!A~ aging -apun u!guIa.t pui lsaluoo L uo!ga~I (L e6ed woJJ. panu!luoo) (L efed Lure; penu!luoo) soils Ileqpuno l (oloqd Asounoo) "eoeld puooos - uetu,osso8 oJ8 pue '.ooeld sag - ao"""nld !zue oW '.eoeld pJ!q - pUelSJeS elA :eae a!e4 eoue!oS Iooqos e^lO9 ueoaJ aq; u! sJeuu!M SJOUU! J[e-I OOUO[OS j+t+e..4, aaua!a5 k0g '9 qoJeW SNtON AOlleA uoPlO9 8 oGed